There are 29 mathematicians whose last name begin with SHC.


Shchechkin, Anton 2020
Shcheglova, Alexandra St. Petersburg State University 2008
Shchepetev, Vadim Institute of Applied Mathematics and Mechanics, National Academy of Sciences of Ukraine 1980
Shchepin, Eugine Lomonosov Moscow State University
Shchepochkina, I. 1980
Shcherbacov, Victor Institute of Mathematics, Moldavian Academy of Science 1991
Shcherbak, Denys Umeå University 2019
Shcherbakov, A. Lomonosov Moscow State University 1983
Shcherbakov, Anatolij Sobolev Institute of Mathematics, Novosibirsk 1991
Shcherbakov, Dmitry Bergische Universität Wuppertal 2017
Shcherbakov, Robert Cornell University 2002
Shcherbakov, Vadim Lomonosov Moscow State University 1991
Shcherbakov, Victor Lomonosov Moscow State University 1983
Shcherbakov, Viktor Lavrentyev Institute of Hydrodynamics 2014
Shcherbakova, V. A. Ural State University 1998
Shcherbina, Andrey University of California, San Diego 2004
Shcherbina, Nikolay Lomonosov Moscow State University 1983
Shcherbina, Oleg Russian Academy of Sciences 1979
Shcheslavskiy, Vladislav University of Wisconsin-Milwaukee 2003
Shchestyuk, Nataliya Kiev State University 2006
Shchetinin, Alexander Kiev State University 1984
Shchetnikava, Volha Technische Universiteit Eindhoven 2019
Shchiptsova, Anna 2013
Shchobak, Nataliya Uzhhorod National University 2006
Shchukin, Krasarm Lomonosov Moscow State University 1962
Shchuplev, Alexey Stockholm University 2007
Shchur, Lev Landau Institute for Theoretical Physics 1983
Shchur, Vladimir Université Paris-Sud XI - Orsay 2013
Shcmetolowski,