Paweł Dłotko

MathSciNet


Ph.D. Uniwersytet Jagielloński 2012 Poland
Dissertation: Algorytmy redukcji w obliczeniowej teorii homologii i kohomologii z zastosowaniami
Mathematics Subject Classification: 55—Algebraic topology

Advisor 1: Marian Mrozek

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 164747 for the advisor ID.