Josep Maria Burgués

MathSciNet


Ph.D. Universidad Autónoma de Barcelona 1985 Spain
Dissertation: Aproximació per funcions holomorfes i estimacions de les solucions de lâ equació $\bar \partial u = f$ a compactes estrictament pseudoconvexos

Advisor: Joaquim Bruna Floris

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 124291 for the advisor ID.